Μια προσφορά από την MSD

Για πληροφορίες ή για βοήθεια, επικοινωνήστε με: info@mendor.gr

 

Στο πλαίσιο της ουσιαστικής παρακολούθησης επιμορφωτικών μαθημάτων του σύγχρονου γιατρού πάνω στις νέες επιστημονικές εξελίξεις και τεχνικές, το Athena CMEs Center χορηγεί CMEs (Μόρια Συνεχιζόμενης Επιμόρφωσης) μέσω επιλεγμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα χορήγησης CMEs θα ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα CMEs

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος CMEs, η οποία αναρτάται μαζί με την ανακοίνωση του προγράμματος. Τα CMEs χορηγούνται κατόπιν ολοκλήρωσης της παρακολούθησης μαθημάτων του εκάστοτε προγράμματος και αφού συμπληρωθεί το σχετικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης. Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

ΥΠΟΒΟΛΗ